Telegrafní VKV provozní aktiv


Motivace

Telegrafní VKV provozní aktiv (VKV PA CW) slouží k rozvoji provozních dovedností a znalosti telegrafie VKV operátorů.

Stručná definice

Telegrafní VKV provozní aktiv je vyhlášen jako paralelní radioamatérský závod se samostatným vyhodnocením. Koná se v době konání VKV provozního aktivu (VKV PA), předává se stejný soutěžní kód. Telegrafní VKV provozní aktiv vyhlašuje Jindřich Vavruška, OK4RM, prozatím na dobu jedenácti měsíců od února do prosince 2006.

Na tento závod se vztahují vybraná ustanovení Všeobecných podmínek závodů na VKV (dále jen „VP“) vyhlášené Českým radioklubem, a to body 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 (avšak deník je nepovinný), 20 a 24. Podmínky VKV PA CW se od VP liší zejména v bodech 5, 6, a 21-23.

Termín konání

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 do 11.00 UTC. Pokud vyhlašovatel VKV PA (Český radioklub) oznámí změnu termínu, mění se automaticky bez dalšího ohlášení i termín konání VKV PA CW.

Kategorie

Všechny stanice soutěží v jediné kategorii.

Pásma, modulace, výkon vysílače

Soutěží se v pásmech 144 a 432 MHz modulací CW (A1A, J2A). Použité kmitočty a výkony musí odpovídat Všeobecným podmínkám závodů na VKV (body 7.-10.).

Spojení

S každou stanicí lze po dobu závodu navázat jedno platné soutěžní spojení na každém pásmu. Platí pouze spojení navázaná oboustranně telegrafií. Spojení „cross-mode“, CW/SSB a podobně, nejsou platná.

Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají. (VP, bod 11.)

Předávaný kód

Předává se soutěžní kód dle Všeobecných podmínek VKV závodů, tedy RST, pořadové číslo spojení počínaje 001 na každém pásmu a WW lokátor. (VP, body 13., 14.).

Body a násobiče

Spojení se bodují v souladu se Všeobecnými podmínkami VKV závodů (VP, bod 15.). Za opakované spojení se stejnou stanicí na stejném pásmu body nepřísluší, musí však být uvedeno v deníku.

Násobiče nejsou.

Celkový výsledek stanice je dán součtem bodových hodnot všech spojení.

Soutěž zručnosti operátora

Každý soutěžící může ve svém hlášení označit jednu protistanici, jejíž operátor podle jeho názoru prokázal dobrou provozní zručnost a kvalitu klíčování.

Předmětem hodnocení je tedy kvalita klíčování (čitelnost a srozumitelnost vysílaných informací) a schopnost operátora zvládat telegrafní provoz v závodě (pohotovost, správné používání zkratek a Q-kódů, efektivní využití času). Předmětem hodnocení není rychlost klíčování.

Hlášení a deníky

Výsledky a deník ve formátu EDI dle Všeobecných podmínek se zasílají vyhodnocovateli prostřednictvím webového formuláře.

Alternativně lze zasílat hlášení i deníky elektronickou poštou na adresu vkvpacw@vavruska.cz. Ve výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě bude vyhodnocovatel přijímat hlášení prostřednictvím sítě PR.

Termín pro doručení hlášení nebo deníku je následující sobotu po závodě do 24.00 hodin místního času.

Zasílání deníku není povinné, avšak stanice, která nezašle deník po výzvě vyhodnocovatele, nebude hodnocena.

Hlášení a deníky nelze bohužel zasílat jinak než elektronicky, protože s ohledem na pracovní a rodinné povinnosti vyhodnocovatele by nebylo možné zajistit jejich včasné zpracování. Deníky nelze zasílat prostřednictvím sítě paket rádia. Vyhodnocovatel se touto cestou předem omlouvá všem postiženým.

Hlášení musí obsahovat tyto povinné údaje:

  1. Jméno a příjmení odesilatele hlášení
  2. volací značka odesilatele hlášení
  3. kód závodu („VKVPACW“)
  4. zkrácené datum konání ve formátu YYYYMM (např. 200602)
  5. volací značku stanice v závodě
  6. vlastní lokátor
  7. počet spojení v pásmu 144 MHz a celkový počet bodů za pásmo 144 MHz
  8. počet spojení v pásmu 432 MHz a celkový počet bodů za pásmo 432 MHz
  9. emailovou adresu pro potvrzení a další komunikaci
  10. jednu značku protistanice „zručného operátora“ (pokud účastník nechce nikoho uvést, použije na tomto místě znak „minus“)

Pokud je hlášení zasíláno elektronickou poštou, povinné údaje stačí uvést v jediném řádku zprávy ve výše uvedeném pořadí oddělené mezerami nebo tabulátory.

Příklad: hlášení stanice OK1KEO s 10 QSO na 144 MHz, celkem 204 bodů, "Best CW Op" OK1KZ

Jindra Vavruska OK4RM VKVPACW 200602 OK1KEO JO70GC 10 204 0 0 ok4rm@spam.vavruska.cz OK1KZ

Pokud účastník odešle v časovém limitu více než jedno hlášení za stejné kolo VKV PA CW, do výsledků se bude započítávat naposledy zaslané hlášení. Při tomto postupu však není možné zaručit, že bude zpracována správná verze hlášení zaslaného e-mailem, a proto se doporučuje používat jej jen ve výjimečných případech.

Vyhodnocovatel závodu si vyhrazuje právo vyžádat si pro kontrolu deník kterékoliv stanice.

Čestné prohlášení

Odesláním hlášení vyhodnocovateli stvrzuje odesilatel na svou čest, že dodržel pravidla závodu, a že vykázaný počet spojení a body za spojení odpovídají spojením skutečně navázaným v závodě.

Toto čestné prohlášení se automaticky předpokládá u každé stanice, která odešle hlášení vyhodnocovateli, a proto není nutné jej explicitně uvádět v textu hlášení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zveřejnit jakékoliv případy uvádění prokazatelně nepravdivých údajů v hlášeních nebo v denících.

Vyhodnocení

Každý měsíc bude zveřejněno pořadí soutěžících stanic. Po skončení posledního, prosincového kola bude uveřejněno celkové celoroční pořadí.

Stanice, která ani po urgenci nezašle vyžádaný deník, nebude v závodě hodnocena.

Vyhodnocení soutěže zručnosti operátorů proběhne při dostatečném počtu zúčastněných stanic a počtu hlasů. V závislosti na účasti bude vyhlášen jeden „nejzručnější operátor“, pořadí na prvních místech nebo (při malé účasti) nebude vyhlášeno nic.

Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

Ceny

První tři stanice s nejvyšším počtem bodů v celkovém ročním hodnocení za rok 2006 obdrží barevný diplom. Stanice s nejlepším výsledkem v celoročním hodnocení za rok 2006 obdrží pohár. Sponzorem poháru je radioklub OK2KKW.

Poděkování

Vyhlašovatel tímto děkuje členům radioklubu OK2KKW za sponzorování hlavní ceny a cenné připomínky k podmínkám závodu, a Ondřeji Koloničnému, OK1CDJ, za poskytnutí softwaru pro vyhodnocování deníků ve formátu EDI.

V Praze 15. února 2006

Jindřich Vavruška, OK4RM, Praha 9 - Miškovice